پوستر پیام دایره 2019-01 خانه باز است
پوستر باز روز 2019 باز است

ما در این سال تحصیلی نیز درهای ما را باز می کنیم!

روزهای باز

  • شنبه 27 آوریل 2019: Borger Cirque (دانشگاه Plantijn)
  • شنبه 18 مه 2019: محوطه باز روز Ruggeveld

در طول این روزها مدرسه را در عمل ببینید و امکان ثبت نام وجود دارد.

عوامل مؤثر

علاوه بر این، ما لحظات اطلاعات 3 را سازماندهی می کنیم. هر لحظه اطلاعات متمرکز متفاوت است، اما ما برای تمام سوالات شما آماده هستیم. هر کس در هر زمانی خوش آمدید: