Translate Spectrumschool به زبان دیگری

آموزش در هر سال

آموزش با توجه به منافع شما

آموزش در هر نهاد

درجه اول + اوکان
جریان A و جریان B

آموزش + کشف چیست؟
پرورش

آموزش متوسطه تمام وقت
نهایی بودن بازار کار (BSO سابق)

آموزش + مهارت چیست؟
پرورش

یادگیری + ادامه دادن

آموزش متوسطه تمام وقت
دو نهایی و پیشرفت (TSO سابق)

یادگیری + ادامه دار چیست؟
پرورش

آموزش نیمه وقت بخش هفتم
نهایی بودن بازار کار (DBSO سابق)

یادگیری + کار چیست؟
پرورش