کلاس اول

STEM> مهندسی و فناوری

ورزش ها

مدیریت و فناوری اطلاعات

خودکار

ساخت و ساز و چوب

برق

مهمان نوازی

تدارکات و خرده فروشی

فلز و مکانیک

Zorg

سال تخصصی 7e

آموزش دو