READ yn jo eigen LANGUAGE

Brûk de kompjûter te lêzen Spectrumschool.be oersetting yn jo eigen taal.

albanian Albanian arabysk Arabic Nederlânsk Dutch Ingelsk English Frânsk French italian Italian Pashtu Pashto persian Persian polish Polish russian Russian Swahily Swahili turkish Turkish