ពួកបរិសុទ្ធជាស្ត្រីរបស់យើង

កាលពីឆ្នាំទៅសាលារៀននោះមានកណ្ដូបខ្មៅនិងផ្កាឈូកបរិវេណបក្សសម្ព័ន្ធនៅ Deurne ។ ឆ្នាំនេះសិស្សត្រូវបានទៅទស្សនាដោយពួកបរិសុទ្ធស្រីមួយ។ ហើយបានរកឃើញសិស្សដែលជាគំនិតល្អណាស់។ ជាមួយនេះយើងចង់បានវិធីកំប្លែងដើម្បីធ្វើឱ្យសិស្សរបស់យើងបានដឹងអំពីផ្នត់គំនិតនិងការរើសអើងដែលរស់នៅទីនោះ។ យើងចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានចំនួនស្មើនិងមិនគួរទទួលយកការរើសអើង។ ការលេងសើចជាអាវុធដូច្នេះ។ ហើយថាបានធ្វើឱ្យកាសែតនេះ!