ប្រភេទ MOS ថ្ងៃ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងបានរៀបចំប្រភេទ MOS មួយ - ថ្ងៃ (បរិស្ថាននៅក្នុងសាលា) ។ សិស្សរបស់យើងគឺជាភាពសប្បាយរីករាយដែលជាកន្លែងដែលបន្ទាប់មកពួកគេសិក្ខាសាលារួមមានការដោះស្រាយជាល្អប្រសើរជាងមុនការរៀនជាមួយបរិស្ថាន។