ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ

"ਡਿਸਕਵਰੀ ਲਰਨਿੰਗ +” is onze 1e graad. Je bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je in de lagere school hebt geleerd. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕੋਰਸ ਚੁਣਦੇ ਹੋ 3e ਸਾਲ.
ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀ-ਕਰੰਟ (1 ਬੀ) ਵਜੋਂ ਏ-ਕਰੰਟ (1 ਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁ basicਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ 1 ਏ (ਆਮ ਮੁ basicਲੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਅਤੇ 1 ਬੀ (ਲਾਗੂ ਮੁੱ basicਲੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਏ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੇ 1 ਬੀ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਬੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ.

In 2 ਏ ਅਤੇ 2 ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਮੁ basicਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੁ basicਲਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ. ਮੁ optionsਲੇ ਵਿਕਲਪ ਇਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ.

Op ਪਰਿਸਰ ਪਲਾਨਤੇਨ proef je van verschillende vakgebieden en ontdek je zo je talenten via de vragen Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Op ਪਰਿਸਰ Ruggeveld kies je een domein of interesse (STEM of Sport) en ontdek je je talenten binnen dit domein.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠ ਟੇਬਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਏ ਅਤੇ 1 ਬੀ ਦੇ ਪਾਠ ਟੇਬਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.