ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ - ਛੋਟਾ ਪਿਕਸਲ ਟੈਸਟਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ - ਛੋਟਾ ਪਿਕਸਲ ਟੈਸਟ

ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਣਾ

ਸ਼ੌਰਟਪਿਕਸਲ - ਸ਼ੌਰਪਿਕਸਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸ਼ੌਰਟਪਿਕਸਲ - ਸ਼ੌਰਪਿਕਸਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ