ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਲਾਸ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ (ਸਿੱਖਣਾ + ਖੋਜਣਾ) op ਪਰਿਸਰ ਪਲਾਨਤੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਟੈਮ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6e ਗ੍ਰੇਡ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ. ਹੇਠਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਜੀਓ ਲਈ ਹਨ! ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ.

ਸਾਇਨ ਅਪ