ستاسو د سپارلو لپاره مننه! ستاسو د راجستر کولو سره بشپړ دی.

ډاډ ترلاسه کړئ چې نور پخوانیو زده کونکو ته هم راوبلل!