ستاسو له سپارنې څخه مننه موږ به د اړین عملي ترتیباتو لپاره لنډ تماس ونیسو.