ستاسو د سپارلو لپاره مننه! ستاسو د دې استوګنې سره بشپړ دی.