لاسلیک

لاسلیک کړئ

ایا تاسو غواړئ د 1th کال منځنۍ طبقې لپاره نوم لیکنه وکړئ؟ بیا باید دا کار ترسره شي د انټرپپ ثانوي زده کړو لپاره مرکزي راجستر سیستم.

د میډ جین آین په اړه نور معلومات