Shkolla jonë

Campus Ruggeveld

Ju mund të shkoni në kampusin Ruggeveld për rrugët e të mësuarit:

Ky kampus ka seminare praktike të pajisura mirë, një infrastrukturë profesionale sportive dhe klasa që janë të përditësuara. Në afërsi, nxënësit mund të përdorin projekte të ndryshme inovative për strehim, si parqe, fusha sportive, pishina, etj. Përveç kësaj, ne punojmë së bashku me agjencitë e jashtme, si VDAB dhe RTC për të siguruar pajisjet më moderne dhe mjete mësimore.

Ne jemi gjithashtu të pranishëm jashtë shkollës. Përmes vizitave të kompanisë, shkëmbimit të projekteve jashtë vendit, praktikave dhe mësimit në vendin e punës, ne i prezantojmë studentët tanë në botën reale. Në krye të kësaj janë studentët e Mësoni + Duke punuar en Learning dyfishtë 3 ditë efektive në javë në tregun e punës!

Kampusi Ruggeveld / Leren + Bekwamen

Telefoni: 03 / 328 05 00
E-mail: info@spectrumschool.be

Kampusi Ruggeveld / Leren + Werken

Telefoni: 03 / 328 03 60
E-mail: cdo@spectrumschool.be

Ruggeveldlaan 496
2100 DEURNE