Spectrumschool op Ecodroom 2017 met repair-cafe en fietsherstelatelier

Ook dit jaar zijn we weer van de partij op de jaarlijkse Ecodroom in het Rivierenhof. Ecodroom is de milieuhappening van Provincie Antwerpen.

Een team van leerkrachten en leerlingen staan paraat in ons repair-cafe voor herstellingen van kleine huishoudtoestellen, speelgoed, tuingereedschap, etc.

Daarnaast kan je in ons fietsherstelatelier terecht voor kleine herstellingen, zoals het vervangen van een lekke band, afstellen van de remmen en smeren van de ketting.

We geven ook advies over grote herstellingen die niet ter plaatse kunnen uitgevoerd worden.

Verder is er een rommelmarkt, een biomarkt, proeverijen, sportacitiviteiten en nog veel meer!

Meer info over Ecodroom 2017  //  Cho chúng tôi biết nếu bạn đến với sự kiện facebook!

Trở thành đồng nghiệp mới của bạn?

 

Trường chúng tôi vẫn còn một số vị trí cần tuyển(Điện, Cơ khí, Kỹ thuật ô tô) mở cửa cho năm học 2017-2018. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm thêm một giáo viên RK tôn giáo và một đồng nghiệp tạm thời cho một chuyển nhượng thay thế cho đến kỳ nghỉ mùa thu của 15 các lớp học Hà Lan và 7 lớp học PAV.

Bạn có thể lấy thêm thông tin qua thư director@spectrumschool.be hoặc theo số điện thoại 03 / 328 05 00.

Theo dõi Trường Spectrum

 

Theo dõi Spectrum trường có thể

Wednesday, August 23 25 Friday, August
mỗi ngày từ 10u để 16u.

Saturday, August 26
của 10u để 13u.

Thứ Hai đến thứ Tư 28 30 Tháng Tám
của 10u để 16u.

Tuesday, August 29
của 17u để 20u.

 

Bạn luôn có thể mail cho info@spectrumschool.be

hoặc gọi 03 328.05.00-

 

Cần biết thêm thông tin về chúng tôi bán thời gian giáo dục?
xin vui lòng có một cái nhìn tại của chúng tôi subsite về học tập + làm việc

 

Đọc trong ngôn ngữ của bạn

Sử dụng máy tính để đọc Spectrumschool.be dịch bằng ngôn ngữ riêng của mình.

nl Dutch